AAA
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sulejówek dotyczące Żurawki
Poniedziałek, 12 lutego 2018r. (godz. 10:47)

Poniżej publikujemy obwieszczenie Burmistrza Miasta Sulejówek dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Żurawki cz. I Żurawki cz. III.

Urząd Miasta Sulejówek
Urząd Miasta Sulejówek
fot. WirtualnySulejowek.pl

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miasta Sulejówek Nr XXVII/223/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawieprzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurawki zmienionej uchwałą Nr XIII/96/2015 z dnia 3 września 2015 r. oraz uchwałą Nr L/424/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Żurawki cz. I i Żurawki cz. III wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 14 lutego do 6 marca 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Sulejówek, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), 05-070 Sulejówek, w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 111 w godzinach pracy urzędu.


Plany miejscowe obejmują obszar wyznaczony ulicami: Przejazd, Czynu Społecznego, Żeromskiego, Batorego, Kościuszki, Jana III Sobieskiego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Paderewskiego 29.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Sulejówek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta Sulejówek (w Biurze Obsługi Klienta) przy ul. Dworcowej 55 w Sulejówku (05-070) lub pocztą na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres urzad@umsulejowek.pl albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (adres skrytki ePUAP: /ums/skrytka lub /ums/SkrytkaESP).

Uwaga powinna zawierać oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych ww. uwadze zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)".

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Reymonta 43 w Sulejówku, pok. 111 w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Sulejówek.

Burmistrz Miasta Sulejówek

Arkadiusz Śliwa

Narodowy Sulejówek
Urząd Miasta Sulejówek
Muzeum Józefa Piłsudskiego