AAA
Już jutro kolejna sesja Rady Miasta Sulejówek!
Czwartek, 26 kwietnia 2018r. (godz. 00:00)

Już jutro o godzinie 18:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29. odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Sulejówek. Wszystkich którzy jeszcze nie uczestniczyli w żadnej z poprzednich sesji gorąco namawiamy do przyjścia i zobaczenia jak nie tylko głosują nasi radni ale jak przede wszystkim zachowują się w stosunku do mieszkańców zabierających głos.

fot. WirtualnySulejowek.pl / Hubert Wasilewski

Jednym z ważniejszych punktów nad jakimi Rada Miasta Sulejówek będzie głosować dotyczyć będzie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta Sulejówek do Programu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29.


Szczegółowy porządek obrad publikujemy poniżej.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Zapytania Mieszkańców.
2. Informacje Radnych  Powiatowych.

CZĘŚĆ UCHWAŁODAWCZA

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka  po południowej stronie torów kolejowych  , (druk nr 446).
2. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia  woli  przystąpienia Miasta Sulejówek do Programu "Bilet Metropolitalny" planowanego do wdrożenia przez Miasto  Stołeczne Warszawa. (druk nr 447).
3. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie działki nr 88/1 w obrębie nr 52 z przeznaczeniem pod drogę publiczną gminną ul. ks. Popiełuszki w Sulejówku (druk nr 448).
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Narutowicza  w Sulejówku w trybie przetargu nieograniczonego. (druk nr 449).
5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Sulejówku  za 2017 rok, (druk nr 450).
6. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej, (druk  nr 451)
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2018 -2030, (druk  nr 452).
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018, (druk  nr 453 ).
9. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. analizy  petycji, (druk nr 454).
10. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Miasta Sulejówek i ustalenia jej składu osobowego, (druk nr 455).
11. Upoważnienie Przewodniczącego Rady do podpisania pisma.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Przyjęcie protokołu  z  LII, LIII  sesji Rady Miasta Sulejówek.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i informacja o potrzebach związanych z realizacją zadań.
3. Sprawozdanie z realizacji zadań z działalności MOPS w Sulejówku w 2017 r. i informacja o potrzebach   w zakresie pomocy społecznej.
4. Sprawozdanie Rady Społecznej SPZOZ w Sulejówku.
5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego  programu współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
6. Informacja nt. przetargów na zadania inwestycyjne i remonty w mieście,
7. Informacja EKO-INWESTYCJA Sp. z o.o. za 2017 r.
8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między LII  i LV  sesją Rady Miasta.
9. Sprawozdanie z wykonania uchwał za I kwartał 2018 r.
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne.
12. Zamknięcie obrad  LV sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek
 
Daniel Dąbrowski
 
Zgodnie z § 8 pkt 2 Statutu Mieszkańcy Miasta oraz osoby związane z Miastem mają prawo zabierania głosu w wyznaczonym punkcie porządku obrad. Zamiar zabrania głosu zgłaszają Przewodniczącemu przed rozpoczęciem obrad podając imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Czas wystąpienia nie może być dłuższy niż 5 minut. Przewodniczący może czynić osobom zabierającym głos uwagi dot. tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień.

Narodowy Sulejówek
Urząd Miasta Sulejówek
Muzeum Józefa Piłsudskiego