Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

0
459
Budynek Urzędu Miasta Sulejówek
Budynek Urzędu Miasta Sulejówek (Fot: Hubert Wasilewski)

27 marca Burmistrz Miasta Sulejówek ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Aktualnie to stanowisko zajmuje p. Elżbieta Kałużyńska.

Osoby zainteresowany wzięciem udziału konkursie muszą złożyć swoją ofertę w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek w zamkniętej kopercie na której podany będzie adres zwrotny i numerem telefonu wraz z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”

Oferty można składać do 17 kwietnia 2015 r. do godz. 1200.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Sulejówek.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Poniżej publikujemy pełną treść konkursu

BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK

dnia 27 marca 2015 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku ul. Głowackiego 47

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, §2 i § 5 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
  2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej w szczególności informację o:

  • stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego,
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388),

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

  1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” w terminie do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godz. 1200.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Sulejówek.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Źródło: Urząd Miasta Sulejówek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj