środa, 17 lipca, 2024
Strona głównaWiadomościKonkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych SPZOZ w Sulejówku

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych SPZOZ w Sulejówku

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 14 stycznia 2016 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) i w oparciu o regulamin Komisji Konkursowej.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) jest lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

2) posiada tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w określonej dziedzinie medycyny,

3) posiada co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

2. Oprócz wymogów określonych w ust. 1 kandydata ubiegającego się o stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych SPZOZ w Sulejówku powinny cechować:

1) dobra znajomość problematyki ochrony zdrowia oraz zarządzania służbą zdrowia,
2) umiejętność kierowania zespołem i współpracy w zespole,
3) kreatywność.

3. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych,

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4) dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 ogłoszenia, (świadectwa pracy, zaświadczenie, jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu),

5) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

6) zaświadczenie o niekaralności,

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

Dokumenty przedkładane są w oryginałach lub kopiach. W przypadku kopii wymagane jest potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat obowiązany jest okazać oryginały dokumentów. Dokumenty sporządzone przez kandydata winny być podpisane przez kandydata.
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 14 stycznia 2016 r., osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Sulejówek w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych SPZOZ Sulejówek”. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i nr telefonu kontaktowego. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.

5. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Radę Miasta Sulejówek.

7. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku – jednakowe dla wszystkich kandydatów – udostępnia dyrektor placówki na wniosek kandydata w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku poprzez:

· przesłanie w formie pisemnej lub elektronicznej na wskazany przez kandydata adres,

albo
· odbiór osobisty w uzgodnionym z kandydatem terminie.

8. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

9. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania zgłoszeń.

Arkadiusz Śliwa
Burmistrz Miasta Sulejówek

Źródło: Urząd Miasta Sulejówek

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments