sobota, 13 kwietnia, 2024
Strona głównaInwestycjeObwieszczenie Burmistrza Miasta Sulejówek dotyczące Żurawki

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sulejówek dotyczące Żurawki

Poniżej publikujemy obwieszczenie Burmistrza Miasta Sulejówek dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Żurawki cz. I Żurawki cz. III.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miasta Sulejówek Nr XXVII/223/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawieprzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurawki zmienionej uchwałą Nr XIII/96/2015 z dnia 3 września 2015 r. oraz uchwałą Nr L/424/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Żurawki cz. I i Żurawki cz. III wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 14 lutego do 6 marca 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Sulejówek, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), 05-070 Sulejówek, w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 111 w godzinach pracy urzędu.

Plany miejscowe obejmują obszar wyznaczony ulicami: Przejazd, Czynu Społecznego, Żeromskiego, Batorego, Kościuszki, Jana III Sobieskiego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Paderewskiego 29.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Sulejówek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta Sulejówek (w Biurze Obsługi Klienta) przy ul. Dworcowej 55 w Sulejówku (05-070) lub pocztą na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres urzad@umsulejowek.pl albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (adres skrytki ePUAP: /ums/skrytka lub /ums/SkrytkaESP). 

Uwaga powinna zawierać oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych ww. uwadze zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)”.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Reymonta 43 w Sulejówku, pok. 111 w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Sulejówek.

Burmistrz Miasta Sulejówek

Arkadiusz Śliwa

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments